تگ : کنترل فرد عصبانی

روانشناسی

چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟

مگ وب
خشم پلی است بین هر دو نوع پرخاشگری فیزیکی و کلامی و خصومت ، از این رو اگر بخواهیم پرخاشگری و خصومت را کم کنیم، باید یاد بگیریم که چگونه