تگ : مراحل انتخاب رشته هوشمندانه

کنکور و دانشگاه

چگونه هوشمندانه انتخاب رشته کنیم

مگ وب
پس از پایان دوره متوسطه مهمترین و سرنوشت ساز ترین انتخاب هر فرد، انتخاب رشته دانشگاهی می باشد.انتخاب رشته هوشمندانه از قبولی در آزمون کنکور مهمتر است.