تگ : راه اندازی کسب و کار کوچک

کسب و کار

۳ گام ساده برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک در سال ۲۰۱۸

مگ وب
در سال ۲۰۱۷ که رو به اتمام است افراد بی شماری شروع به بازنگری در حرفه های خود کردند. مشخص نیست که چه بلایی به سر آنها آمده است، اما