• خانه
  • داستان های پندآموز

تگ : داستان های پندآموز

داستان های جذاب

داستان مرد هیزم شکن از کتاب کلیله و دمنه

مگ وب
مردی هر روز صبح به صحرا می رفت ، هیزم جمع می کرد و برای فروش به شهر می برد . زندگی ساده اش از همین راه می گذشت .