تگ : حرکت زمین

خبر علم و دانش

یک شبانه روز در آینده ۲۵ ساعت می شود

مگ وب
یک شبانه روز در آینده ۲۵ ساعت می شود. مقایسه سه هزار سال سوابق رویدادهای آسمانی نشان می دهد کند شدن تدریجی گردش زمین سبب شده روزها  طولانی تر شوند.