تگ : استراتوسفر

هوا فضا

سیاره WASP-121b می تواند آهن را ذوب کند

مگ وب
ستاره شناسان موفق به شناسائی سیاره ای در آنسوی منظومه شمسی شدند که اتمسفر فوقانی آن بسیار گرم بوده و دارای حرارت کافی برای ذوب آهن است. این سیاره با