• خانه
  • فناوری
  • مسدود شدن خدمت جدید گوگل برای کسب و کارها در ایران
خبر فناوری

مسدود شدن خدمت جدید گوگل برای کسب و کارها در ایران

تحریم های گوگل
تحریم های گوگل

شرکت گوگل اخیراً خدمت startup with Google را برای شرکت های نوپا (استارتاپ) راه‌اندازی کرده که دسترسی های ایران به این خدمت را به طور کامل مسدود ساخته است.

مگ وب – به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، این سیاست آمریکایی‌ها در ادامه سیاست های قبلی آنهاست که دسترسی ایران را به خدمات ارائه شده در حوزه کسب و کارها بطور ۱۰۰ درصدی مسدود کرده اند.

بنابراین گزارش، این سرویس که مجموعه گسترده ای از خدمات اعم از ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره سازی داده، خدمات تحلیل و پردازش داده و … را به شرکتهای نوپای حوزه فضای مجازی ارائه می‌دهد، تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه شرکت های نوپا در عرصه جهانی خواهد داشت و آمریکایی‌ها در ادامه سیاست سلطه جویانه خود قصد دارند با ممانعت از دسترسی شرکت‌های نوپای ایرانی به این خدمات، کسب و کارهای فضای مجازی ایران را از رقابت در عرصه جهانی باز داشته و آن را به انزوا بکشانند.

براساس بررسی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است نشان می دهد که ۴۴ درصد سرویسهای گوگل برای کاربران ایرانی مسدود است.

تحریم های گوگل

فهرست بیش از ۱۲۰ مورد مسدودی حوزه توسعه دهندگان نرم افزار و کسب وکارهای شرکت های گوگل و آمازون در ایران :

گـوگـل​

Fusion Tables APIAdWords Express
Google Play Game Services APIAdmob
Google Play Game Services Publishing APIDoubleClickByGoogle
Google Play Game Services Management APILocal Business Center
Google Affiliate Network APIGoogle Sites
Genomics APIShopping Campaigns
Gmail APIGoogle+Brands
Groups Migration APISurveys
Groups Settings APITag Manager
Google App Engine Admin APIGoogle Checkout
Google Classroom APIGoogle wallet
Google Cloud Billing APIAndroid Pay
Google Cloud Resource Manager APIWeb Elements
Google Cloud Debugger APIWildfire
Google Cloud Trace APIPageSpeed Service
Google Container Engine APIWebsite Optimizer
Google Dataflow APIAnalytics
Google Cloud Dataproc APITrends
Genomics APICorrelate
Knowledge Graph Search APIBooks Ngram Viewer
Google Cloud Logging APIThink
Google Partners APITensorFlow
Google Play Movies Partner APIAd Exchange Buyer API
Google Proximity Beacon APIAdmin Data Transfer API
Google Cloud Pub/Sub APIAd Exchange Seller API
Google Apps Script Execution APIAdmin Directory API
Google Storage Transfer APIEmail Migration API
YouTube Reporting APIAdmin Reports API
Google Identity Toolkit APIAdSense Management API
Enterprise License Manager APIAdSense Host API
Deployment Manager APIGoogle Analytics API
Google Maps Engine APIGoogle Play EMM API
Google Mirror APIGoogle Play Developer API
Google OAuth2 APIGoogle Apps Activity API
PageSpeed Insights APIGoogle App State API
Google+ APIGoogle Compute Engine Autoscaler API
Google+ Domains APIBlogger API
Prediction APIBooks API
QPX Express APICalendar API
Google Compute Engine Instance Group Manager APIGoogle Cloud Network Performance Monitoring API
Google Compute Engine Instance Group Updater APICloud Monitoring API
Enterprise Apps Reseller APICloud User Accounts API
Google Compute Engine Instance Groups APICompute Engine API
Google Site Verification APIContent API for Shopping
Google Spectrum Database APIGoogle Maps Coordinate API
Cloud SQL Administration APICustomSearch API
Cloud Storage JSON APIGoogle Cloud Datastore API
Tag Manager APIGoogle Cloud Deployment Manager API
TaskQueue APIDCM/DFA Reporting And Trafficking API
Tasks APIAPIs Discovery Service
Translate APIGoogle Cloud DNS API
URL Shortener APIDoubleClick Bid Manager API
Google Fonts Developer APIDoubleClick Search API
Webmaster Tools APIDrive API
YouTube Data APIFitness
YouTube Analytics APIFreebase Search
​​
آمازون
AWS Management ConsoleAmazon Web Services (AWS)
AWS Managed ServicesAmazon WorkSpaces
Amazon LexAmazon EC2
Amazon PollyAmazon Lightsail
Amazon RekognationAmazon VPC
Amazon Machine LearningAWS Batch
Apache MXNet on AWSAWS Elastic Beanstalk
AWS Deep Learning AMIsAWS Lambda
Amazon AthenaAuto Scaling
Amazon EMRElastic Load Balancing
Amazon CloudSearch(Amazon Simple Storage Service (S3
Amazon Elasticsearch Service(Amazon Elastic Block Storage (EBS
Amazon Kinesis(Amazon Elastic File System (EFS
Amazon QuickSightAmazon Glacier
AWS GlueAWS Storage Gateway
(AWS Identity and Access Management (IAMAWS Snowball
Amazon InspectorAWS Snowmobile
AWS Certificate ManagerAmazon Aurora
AWS CloudHSMAmazon RDS
AWS Directory ServiceAmazon DynamoDB
AWS Key Management ServiceAmazon ElastiCache
AWS OrganizationsAmazon Redshift
AWS ShieldAWS Database Migration Service
AWS WAFAWS Application Discovery Service
AWS ArtifactAWS Schema Conversion Tool
AWS Mobile HubAWS Server Migration Service
Amazon API GatewayAmazon CloudFront
Amazon CognitoAmazon Route 53
Amazon PinpointAWS Direct Connect
AWS Device FarmAWS CodeStar
AWS Mobile SDKAWS CodeCommit
AWS Cost ExplorerAWS CodeBuild
AWS BudgetsAWS CodeDeploy
Reserved Instance ReportingAWS CodePipeline
AWS Cost and Usage ReportAWS X-Ray
AWS Step Functions(AWS Command Line Interface (CLI
Amazon Elastic TranscoderAWS Tools For PowerShell
Amazon ConnectAWS Toolkit for Visual Studio
Amazon LumberyardAWS SDk/Toolkit
Amazon GameLiftAmazon CloudWatch
AWS GreengrassAWS CloudFormation
AWS IoTAWS CloudTrail
AWS MarketplaceAWS Config
Amazon Simple Email ServiceAWS OpsWorks
(Amazon Simple Notification Service (SNSAWS Service Catalog
(Amazon Simple Queue Service (SQSAWS Trusted Advisor
Amazon Elastic TranscoderAWS Personal Health Dashboard

مطالب مرتبط

نکات ویژه برای افزایش سرعت ایندکس مطالب سایت در گوگل

مگ وب

پیش به سوی انقلاب جدید در هوش مصنوعی

مگ وب

گوگل ۴۲۸ میلیون صفحه وب مستهجن آمریکا را پوشش می دهد

مگ وب

پیام بگذارید

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ورود

X

ثبت نام